Madelief tarief 2020

01-12-2019

Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 8,84 per uur. Een deel van dit bedrag hiervan wordt vergoed door de rijksoverheid in de vorm van een kinderopvangtoeslag.

» Lees verder

Pedagogisch medewerker gezocht!

29-01-2019

Kinderdagverblijf madelief is per 1 maart 2019 op zoek naar een leuke, lieve en betrokken pedagogisch medewerker, voor minimaal twee en maximaal vier dagen per week.

» Lees verder

Stage lopen op madelief

Door met stagiaires te werken, investeren wij in toekomstige beroepskrachten die zich de werkwijze van madelief eigen maken. De pedagogische visie van madelief is vooral gebaseerd op de visie van Thomas Gordon, "actief luisteren naar kinderen". De stagiaire neemt, ondanks de boventalligheid, werk uit handen wanneer zij is ingewerkt en geeft het team nieuwe impulsen om over na te denken.

Wat proberen wij jou mee te geven?

Wij vinden het belangrijk dat je opgeleid wordt tot een zelfstandige pedagogisch medewerker die een eigen visie heeft op het pedagogisch begeleiden van kinderen. Deze aspecten vinden wij van belang voor een pedagogisch medewerker binnen madelief:

  • Heeft respect en (zelf) vertrouwen
  • Is professioneel
  • Kent en neemt verantwoordelijkheid zowel als initiatief
  • Ziet verandering als uitdaging
  • Is in staat open te communiceren
  • Maakt deel uit van de open sfeer van madelief

Beoordeling en persoonlijke kwaliteiten

madelief bestaat uit een klein hecht team. De mensen die binnen dit team functioneren hebben hun eigen persoonlijke kwaliteiten. Zij hebben hun eigen kennis, ideeën, gevoelens en ervaringen. Van jou wordt ook verwacht dat je zelfkennis en persoonlijke kwaliteiten gaat ontwikkelen, om zo te werken aan een positieve beroepshouding. Met het team wordt besproken hoe je functioneert binnen het kinderdagverblijf. Hierdoor wordt er objectiever naar je gekeken door verschillende kennis, ideeën, gevoelens en ervaringen.

Begeleiding

De functie van praktijkcoördinator wordt vervuld door de leidinggevenden van madelief. Zij begeleiden de stagebegeleidsters en zijn op de hoogte van het functioneren van jou en het verloop van je leerproces als stagiaire. Er is één pedagogisch medewerker die de verantwoordelijkheid op zich neemt om jou te begeleiden. Wie jouw stagebeleidster wordt, krijg je in het begin van je stageperiode horen. De pedagogisch medewerker heeft ten minste twee jaar haar M.B.O. diploma, heeft zich de Thomas Gordon visie eigen gemaakt en heeft een langere tijd mee gedraaid binnen het team van madelief. Alle stagebegeleidsters doen bij SBB een korte opleiding stagebegeleiding.

Begeleidingsgesprekken

Er vindt één keer in de één á twee weken een begeleidingsgesprek tussen jou en je begeleidster plaats. De inhoud van het gesprek gaat over jouw functioneren binnen madelief. Er is een tussentijdse evaluatie en aan het eind van de stage volgt er een eindbeoordelings-gesprek, beide gesprekken worden meestal gevoerd in het bijzijn van de begeleider vanuit de opleiding. Wanneer er in dezelfde periode meerdere stagiaires op madelief zijn, organiseren wij ook gezamenlijke gesprekken met het team en de stagiaires. Dit om zowel de pedagogisch medewerkers als de stagiaires verschillende ervaringen, ideeën en meningen met elkaar te laten delen.

Gedragsregels

Als stagiaire/pedagogisch medewerker moet je je houden aan een aantal voorschriften:

  • Je houdt vertrouwelijke informatie die je tijdens het uitoefenen van je beroep hebt vernomen geheim
  • Je eigent je geen verantwoordelijkheden toe die je niet zijn toebedeeld
  • Je bent je bewust van je machtspositie (geestelijk en lichamelijk) en dient je zo te gedragen dat er geen schade aan het psychische en lichamelijke welbevinden van het kind wordt toegebracht.

Samenwerking

Er bestaat altijd een mogelijkheid dat het tussen jou en je stagebegeleidster botst. Het is dan belangrijk om daar beiden open over te zijn. Wanneer die openheid er is, kan er naar mogelijke oplossingen gezocht worden. Wanneer één van beiden geen vertrouwen meer heeft in een goede begeleiding, kan er gekozen worden voor een nieuwe stagebegeleidster.

Stel vragen

Wij gaan er vanuit dat elke stagiaire haar eigen zelfverantwoordelijkheid heeft voor haar eigen leerproces. Je begeleider of de andere pedagogisch medewerkers willen je graag informatie geven. Zij hopen dat zij dingen vertellen die jij nog niet weet en die jij graag wilt weten. Jij alleen bent degene die kunt aangeven welke informatie jij nog niet hebt en wat je graag wilt weten. Je verschaft door het stellen van vragen de mensen bovendien ook een kijkje in jouw denkproces.

Wil je meer weten over stage lopen op madelief? Neem contact op met Shanti Bandhoe, leidingevende van madelief, via tel. 030-2886690 of .